อนุบาลและปฐมวัย

นางสมพร ประสิทธิ์ธัญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรา ปัญญาชัย
ครูชำนาญการ
นางอิสริยา บุญยะวิโรจน์
ครูศูนย์เด็กเล็ก
นางกาญจนาณัฐ เสือสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ ติถิน
ครูชำนาญการ
นางสาวพรรณี จาริก
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.มินตรา คุ้มฤทธิ์
ครูชำนาญการ
น.ส.ทิพวรรณ เทียมสุวรรณ
ครูศูนย์เด็กเล็ก