ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง
    เลขที่ 115 หมู่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่บริเวณโรงเรียนมีจำนวน 14 ไร่ 2 งาน เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดจอมคีรีนาคพรต สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา สูงต่ำ ลดหลั่นลงมาตามลำดับไม่สม่ำเสมอกัน
    ทิศเหนือ ติดถนนเข้าสู่วัดจอมคีรีนาคพรต
    ทิศตะวันออก ติดถนนพหลโยธิน
    ทิศตะวันตก ติดเขาบวชนาควัดจอมคีรีนาคพรต
    ทิศใต้ ติดมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ

ประวัติความเป็นมา
    เดิมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ แต่เดิมโรงเรียนนี้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดจอมคีรีนาคพรต เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2479 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นายทวี สรไกร เป็นครูใหญ่ท่านแรก

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระกฐินต้นที่วัดจอมคีรีนาคพรต ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้แก่โรงเรียนจำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โรงเรียนได้นำไปสร้างโรงอาหารและจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ
    วันที่ 1 ตุลาคม 2524 โรงเรียนได้โอนย้ายไปอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ และได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (เทศบาล 6 ) ตามหนังสือจังหวัดที่ นว.19/26407 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2524
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรการเรียนการสอน 3 ภาษา

สภาพชุมชน
    นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ส่วนมากจะมาจากครอบครัวที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งโรงเรียน เช่น บ้านวัดเขา บ้านเขาโรงครัว บ้านเกาะบางปรอง บ้านเกาะญวน หมู่บ้านแหลมทอง สนามบิน ค่ายจิรประวัติ ตลาดไผ่ล้อม และสถานีรถไฟนครสวรรค์ (หนองปลิง) มีบางส่วนที่มาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป่าไม้เขตนครสวรรค์ ตลาดใต้ การเดินทางไปและกลับ ของนักเรียนส่วนใหญ่ เดินด้วยเท้า มีรถรับจ้างรับและส่งนักเรียน และรถโดยสารเล็กประจำทางวิ่งผ่านด้านหน้าโรงเรียน

สภาพเศรษฐกิจบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน
    โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของตัวเมือง สภาพสังคมทั่วไปในบริเวณนี้จะค่อนข้างเป็นลักษณะชานเมือง ส่วนหนึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาล อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนนอกเขตเทศบาลในบริเวณรอบ ๆ ของโรงเรียนมีชุมชนหลายชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจอมคีรี ชุมชนหนองปลาแห้ง ชุมชนสะพานเดชาติวงศ์ ชุมชนเขาโรงครัว ชุมชนโบสถ์เทวดาสร้าง ชุมชนบางปอง ชุมชนแหลมทอง หมู่บ้านหนองปลิง หมู่บ้านตลาดใต้ โดยแต่ละชุมชนเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยให้มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแลสภาพพื้นที่ ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนกันเอง โดยมีประธานชุมชนเป็นหัวหน้าส่วนหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล จะอยู่ในการปกครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สภาพบ้านเรือนในแต่ละชุมชนจะเป็นลักษณะบ้านพักอาศัยเป็นส่วนมากจะมีร้านค้าบ้างเล็กน้อย เป็นร้านค้าประเภทขายของชำ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีธุรกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว คือ ห้างแม็คโคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนเขาโรงครัว และมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม เป๊บซี่ อยู่ในชุมชนวัดเขา(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เอส) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพสังคมเป็นแบบไทย ๆ พึ่งพาอาศัยกันฉันท์พี่น้อง ร่วมมือในกิจกรรมสังคมพอสมควรแก่อัตภาพ