กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาฯ

นายสิโรฒม์ พันธุ์ค้า
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางญาสุมน พรหมพิทยาจารย์
ครูชำนาญการ
กมลณัทภัทร์ ธนารัตน์สิทธิกุล
ครูชำนาญการ