กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางลัดดา โกดี
หุัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนันทนา สุภา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.โชติรส อินทร์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ทิพวิมล ชัยวงค์เวชวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ