กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางศิริรัตน์ สุขกมล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สุพัตรา เพ็ชรใส
ครูชำนาญการ

น.ส.พิชามญชุ์ พิณพิสิทธิกุล
ครูชำนาญการ
ปรารถนา ลื่นสัน
ผู้ช่วยครู
นางนิภาพร เหล่าอินทร์
ครูชำนาญการ
น.ส.กุณฑรี พุทธิสา
ผู้ช่วยครู