กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายวิทัตย์ บุญรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
น.ส.สุวิมล ฤกษ์วราคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประกาศิต พรมเขียว
ครู