กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางสุรัติยาพร ทวีการไถ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอัญชิษฐา บุญสนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภักดิ์ พลไพรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิวรรณ เสมอเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี ศรีดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุพล ขันการไร่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร ทองหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ