กลุ่มสาระฯ การงานฯ

นายมนตรี นามแฮด
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเนียรนภา แก้วสวรรค์
ครูชำนาญการ
นายมีชัย เจริญผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส แก้วอ้น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรพันธ์ แก้ววิกกรณ์
ครู