กลุ่มสารฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอทิตา พุ่มบ้านยาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยิ่งศักดิ์ บัวหอม
ผู้ช่วยครู
นางนาฎยา วัฒนพลอย
ครูชำนาญการ
นายปิยพงษ์ ภูฆัง
ผู้ช่วยครู
นายปิติพัฒน์ เพ็ชรศรีวงศ์
ครูชำนาญการ