ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุทธิวัชร์   ทับเจริญ
Mr. Suthiwach Tubjaroen
ผู้บริหารสถานศึกษา
School Director of Jomkirinakprot Municipality School
Email:suttiwat3691@gmail.com

นางสุรัติยาพร  ทวีการไถ
Mrs.Suratiyapon Thaweekantai
รองผู้บริหารสถานศึกษา
Deputy Director school of Jomkirinakprot Municipality School
Email:kruaor@jomkiri.ac.th
ว่าง
รองผู้บริหารสถานศึกษา