ประวัติความเป็นมา

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง อาศัยศาลาการเปรียญของวัดจอมคีรีนาคพรตเป็นสถานที่เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยได้รับงบประมาณของทางราชการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีพื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้โอนเข้าเขตเทศบาลพร้อมกับโรงเรียนอื่น ๆ อีก ๓ โรงเรียน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ใช้ชื่อย่อว่า “ท. ๖”
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพรต เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อยู่ในพื้นที่โซน 3 ของเขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งล้อมรอบด้วยชุมชนวัดเขา ชุมชนหนองปลาแห้ง ชุมชนโบสถ์เทวดาสร้าง และชุมชนเขาโรงครัว