ทำเนียบผู้บริหาร

๑. นายทวี สรไกร ครูใหญ่ ดำรงตำแหน่ง ๑๖ พฤษภาคม 2479- 30 กันยายน 2492
๒. นายธวัช ศรีหุ่น ครูใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2492 – 30 กันยายน 2498
๓. นายสุนทร เนียมเทศ ครูใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2498 – 30 กันยายน 2505
๔. นายปั่น ปรีชาจารย์ ครูใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2505 – 30 กันยายน 2507
๕. นางสาวนงเยาว์ แสงเขียว รักษาการครูใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2507 – 30 กันยายน 2507
๖. นางมาลี ชวนะวิรุฬ ครูใหญ่ ดำรงตำแหน่ง ๑ ตุลาคม 2508 – 30 กันยายน 2508
๗. นายวิโรจน์ วัฒนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2527 – 30 กันยายน 2532
๘. นางสาวบุญเรือน มากบุญ อาจารย์ใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2532 – 23 มิถุนายน 2537
๙. นางสาวบุญเรือน มากบุญ ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 24 มิถุนายน 2537 – 31 กรกฎาคม 2540
๑๐. นายวิรัช ปรีดิศรี ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2540 – 30 กันยายน 2545
๑๑. นายเชาว์ ชั่งกริส รองผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2545–31 สิงหาคม 2546(รก.ผอ.)
๑๒. นางดุษฎี ลอยเมฆ ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 1 – 30 กันยายน 2546
๑๓. นายธีระโชติ สุขแสงดาว ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2546 – 18 มีนาคม 2552
๑๔. นางดุษฎี ลอยเมฆ ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 19 มีนาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
๑๕. นายวิทยา ศรีหุ่น รองผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2553 – 15 พฤศจิกายน 2553(รก.ผอ.)
๑๖. นางณศมน ลี้จินดา ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 16 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2560
๑๗. นายอดุลย์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ รองผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2560 – 8 มกราคม 2561(รก.ผอ.)
๑๘. นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง 9 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน