ครูดีเด่นคุรุสภา ปี 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564
ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นางสุรัติยาพร ทวีการไถ