คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายเจษฎา ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางจรรยา รัตนภูมิ กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางสาวสุวิมล ฤกษ์วราคม กรรมการ/ผู้แทนครู
4. นายประสิทธิ์ พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายมงคล สุนทรเลขา กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายธนดล วัดสาหร่าย กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูสิริคีรีรักษ์ กรรมการ/ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. นายวันชาติ แช่มเกตุ กรรมการ/ผู้แทนองค์กรศาสนา
9. นางรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางมยุรี พ่วงเชย กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางสุธารัตน์ อารียาภินันท์ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางลินดา มั่นคงขันติวงศ์ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางมณฑา คงคาวิทูร กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางคนึงนิตย์ โรจน์สุวณิชกร กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายชุมพล จันทรศิริโชติ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการ