ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๔ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60000 โทรศัพท์ 056 -276881 , 095 – 3327813
website : http://www.jomkiri.com facebook : โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน28 ห้องเรียน
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 18

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
พัฒนางานอาชีพ ด้วยวิถีพอเพียง

เอกลักษณ์
โรงเรียน เชิดชูคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
แดงขาว

 

 

รหัสสี #ff0000 รหัสสี #ffffff

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ ขนาดเล็ก    ขนาดใหญ่