ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรครู

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร รวม
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
    – ผู้อำนวยการ 1 1
    – รองผู้อำนวยการ 1 1
รวม 2
2. สายงานการสอน
    – ข้าราชการ/พนักงานครู 1 24 18 43
    – พนักงานจ้าง(สอน) 4 4
    – อื่น ๆ
รวม 1 28 18 47
3. สายงานสนับสนุนการสอน
    – พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 2 3
    – พนักงานจ้างทั่วไป
    – ลูกจ้างประจำ
    – อื่นๆ
รวม 1 2 3
รวมทั้งสิ้น 2 30 20 52

 

จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฐมวัย 6 12.77 30
ภาษาไทย 4 8.51 20
คณิตศาสตร์ 6 12.77 19
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 17.02 21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 6.38 20
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 8.51 19
ศิลปะ 4 8.51 20
การงานอาชีพ 4 8.51 20
ภาษาต่างประเทศ 8 17.02 20
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 47 100.00 21