กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัทรดนัย วงศ์จิตราทร

 

นางนาฎยา วัฒนพลอย

 

นายวรวิทย์ เงางาม

 

นายกฤษณกันต์ วิจิตรศิลป์

 

นายวรัชญ์ บัวลม

 

นายปฏิภาณ เงินพันธุ์