กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายมีชัย เจริญผล
นางเนียรนภา แก้วสวรรค์

 

นายจักรพันธ์ แก้ววิกย์กรณ์